Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodní dílo Šance 50 let v provozu

Datum: 03.04.2019

Sance_Recice

1. 4. 1969 byl zahájen odběr do úpravny vody ve Frýdlantu Nové Vsi z nádrže Šance na řece Ostravici. Dnes zásobuje s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce významnou část regionu. Šance také slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice na délce 45 kilometrů. Cílem výstavby vodního díla v letech 1964 až 1969 byla potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku.

„Toto významné vodní dílo je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vodní díla mezi sebou spolupracují a plní funkce zásobení pitnou i provozní vodou, zabezpečují zůstatkové průtoky v tocích v době sucha a povodňovou ochranu. Dále ovlivňují jakost vody v tocích pod nimi a v neposlední řadě vyrábějí elektrickou energii. Některé nádrže slouží i k rekreaci,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle ředitele závodu Frýdek-Místek Dalibora Kratochvíla se během doby provozu vystřídali na nádrži jako hrázní jen čtyři lidé. „Pracovat jako hrázný na vodním díle je celoživotní poslání,“ konstatoval Kratochvíl.

Modernizace za půl miliardy

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Akce skončila na podzim loňského roku. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak OHL ŽS.

Modernizace Šance byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III a z vlastních prostředků Povodí Odry. „Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila její stabilita a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřicí zařízení sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení,“ uvedl Jiří Pagáč.

Během rekonstrukce byla bezpečnost zajištěna zejména snížením objemu vody na polovinu. Podle vodohospodářů se tak vytvořil prostor pro zachycení povodní. Také byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

Vodárenských význam Šancí

Pojďme se ale vrátit k počátkům. K důvodům, proč byly Šance vlastně vybudovány a jaký komplex staveb na ně navazuje. Rostoucí požadavky na dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu v polovině dvacátého století vedly k potřebě získat další vodní zdroje. Rychle se rozrůstalo především nové město Havířov, ale také například Frýdek-Místek nebo Karviná. Proto bylo rozhodnuto o vybudování nových zdrojů v oblasti Beskyd – údolních nádrží Morávka a Šance. Součástí komplexu souvisejících vodárenských objektů při budování vodního díla Šance byla také úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Současně se stavbou nádrže a úpravny vody byly budovány objekty přívodních řadů a vodojemů. Vzhledem ke kritické situaci v zásobování Frýdecko-Místecka bylo rozhodnuto využít již postavené objekty a zařízení tak, aby se dodávka vody pro obyvatele uspíšila před tím, než bude veškerá infrastruktura dobudována. Dokončen byl přivaděč surové vody z prostoru pod hrází, vodojem a armaturní komora. Byl vybudován přívodní řad k Bašce a Frýdku-Místku. Proto bylo rozhodnuto odebírat surovou vodu z již hotového vývaru přehrady Šance. V armaturní komoře vodojemu byly umístěny tři tlakové filtry a dávkovací zařízení nezbytné pro úpravu vody a její zdravotní zabezpečení. S odběrem 80 sekundových litrů se tak mohlo začít v červenci roku 1969. Provizorium pomohlo překlenout kritické období především v zásobování obyvatel Frýdku-Místku.

Rozšiřování Úpravny vody

Nová Ves „17. května 1971 byla na ještě nedokončené úpravně vody uvedena do provozu nová technologie úpravy vody – mikrofiltry. Měla sice své problémy způsobené konstrukčními nedostatky, ale znamenala výrazný přínos ke zvýšení kapacity úpravny, která vzrostla o 300 sekundových litrů. V říjnu 1973 byl zahájen zkušební provoz osmi otevřených pískových filtrů, objektu dávkování chemikálií a dalších nezbytných zařízení. Kapacita se zvýšila o dalších 900 litrů za sekundu,“ popisuje historickou situaci ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Nejvíce potíží nastalo v době, kdy se pro nedostatek stavebních kapacit opozdilo rozšíření úpravny vody o dalších 900 litrů za sekundu a nastalo kritické období sucha – potřeba vody opět převýšila možnosti, jak tyto požadavky uspokojit. Proto byla následně realizována rozsáhlá intenzifikace úpravny vody. V prosinci roku 1983 skončila její druhá etapa, kdy místo druhé flokulační nádrže byly postaveny další dva pískové filtry. Díky těmto opatřením bylo možno zvýšit výrobu až na 1 800 litrů za sekundu. A konečně koncem roku 1986 byl zahájen zkušební provoz rozšířené úpravny vody, jejíž konečná kapacita dosáhla 2 200 litrů za sekundu. Jak je tomu ostatně až do dnešních dnů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × tři =