Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Odpadní voda pod drobnohledem laboratoří

Datum: 26.05.2017

COV-Dolni_Benesov-1

Odborníci v laboratořích Aqualia infraestructuras inženýring analyzují odpadní vody při přítoku do čistíren, ale i poté, kdy odtékají vyčištěné zpět do přírody

Více než 70 % průmyslového odpadu je v rozvojových zemích vypouštěno do vody bez jakéhokoliv vyčištění. Do vody se na Zemi dostane každý den 2 miliony tun pevného nebo tekutého odpadu. To jsou jen některé z údajů, které je dobré zmínit v souvislosti s tím, že tématem letošního Světového dne vody byla odpadní voda.

„Znečištění vody je jedním z největších problémů současného světa, a proto i odpadní voda musí splňovat limity tak, abychom ji mohli vrátit přírodě zpět do vodních toků v odpovídající kvalitě, která negativně neovlivňuje životní prostředí,“ říká vedoucí laboratoří Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková.

Společnost ve svých laboratořích nabízí mimo jiné také analýzy odpadních vod, případně čistírenských kalů. Jaké jsou typy odpadních vod Odpadní vody lze jednoduše rozdělit podle jejich původu na tři základní kategorie. Vody, které pocházejí z domácností, ubytovacích zařízení, škol nebo úřadů se nazývají jako splaškové. Většina z nich je v naší zemi odváděna kanalizační (stokovou) sítí do čistírny odpadních vod. Nicméně v České republice i nadále zůstává bez připojení na veřejnou kanalizaci zhruba 1,5 milionu lidí, což s sebou přináší některé problémy, které je třeba řešit, a uvědomuje si to i politická reprezentace.

„Vody průmyslového charakteru pochází z výrobní činnosti a procesů. Proto je v jejich případě při rozborech sledováno jiné spektrum látek, než tomu je u vod splaškových. Běžně se v těchto vodách analyzuje ne/přítomnost těžkých kovů, jako jsou olovo, rtuť nebo kadmium. Kontrolujeme také, zda vody neobsahují různé druhy nebezpečných chlorovaných organických látek, které mohou být velmi odolné vůči biologickému rozkladu, případně látky ropného původu,“ popisuje Chlebková.

Městské odpadní vody jsou pak směsí vod splaškových a průmyslových. Můžeme sem zahrnout i dešťové vody. Jejich chemický rozbor proto musí zahrnovat ukazatele, které jsou „ušity na míru“ danému typu odpadních vod.

„V zimním období mohou některé odpadní vody obsahovat vysoké koncentrace chloridů v souvislosti se solením komunikací, stejně tak u vod z hut­nic­tví můžeme očekávat vysoké koncentrace chromu. Přítomnost mědi je typická pro odpadní vody produkované v elektrochemickém průmyslu,“ upozorňuje na specifika některých typů odpadních vod Chlebková.

Jak analyzovat odpadní vody Zastoupení jednotlivých ukazatelů u odpadních vod se může v mnoha ohledech lišit. Existují ale jasné parametry dané legislativou, které se v laboratořích sledují prakticky denně. Výsledky laboratorních analýz totiž napoví, zda byla správně zvolena technologie čištění, jak úspěšný je čisticí proces či jaké vlastnosti má voda, která do čistírny přitéká. V laboratořích společnosti Aqualia infraestructuras inženýring se proto denně kontrolují vzorky již vyčištěných odpadních vod, ale také těch, které do čistírny přitékají. Prvním nejčastěji stanovovaným skupinovým ukazatelem je chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr). Jak si vysvětlit pro laika děsivě znějící spojení? Zjednodušeně vyjadřuje látky živočišného i rostlinného původu, které jsou během laboratorní analýzy obohaceny kyslíkem.

„Každý chemik by vám měl odříkat princip této metody již v raných fázích studia. Tak jako v životě všechno souvisí se vším, stejně tak v chemii souvisí CHSKCr s ukazatelem, který nazýváme biologická spotřeba kyslíku (BSK5). Technolog čistírny hodnotí poměr mezi těmito dvěma ukazateli. Ten vyjadřuje přítomnost biologicky rozložitelných látek,“ říká Chlebková.

Analýzy u odpadních vod nejčastěji sledují podíl nerozpuštěných látek (NL), které vyjadřují množství pevných látek ve vodě. Při rozborech se také monitoruje přítomnost látek jako fosfor a dusík, které mají zásadní vliv na obohacení vod o tyto živiny. Zdrojem fosforu jsou v běžném životě zejména prací a čisticí prostředky, známým zdrojem dusíku jsou například dusíkatá hnojiva používaná v zemědělství. Přítomnost obou prvků má vliv na vznik prostředí, které je vhodné pro růst řas a sinic ve vodě. Proč hlídat kvalitu odpadních vod Obyvatelé, kteří se spoléhají na likvidaci splaškových vod instalací domovní čistírny, se s výše uvedenými parametry pravidelně setkávají. Z jejich výsledků je možné poznat, jak je technologie účinná a zda je o domovní čistírny odpadních vod pravidelně a odpovídajícím způsobem pečováno. Příslušný vodoprávní úřad jim ve svém rozhodnutí totiž ukládá povinnost pravidelné laboratorní kontroly, proto by neměli zapomínat na analýzy vzorků v řádných intervalech.

„Pokud v rozhodnutí vodoprávního úřadu nezazní požadavek na rozbor akreditované laboratoře, mohou využít služeb provozních laboratoří společnosti AII, které se nacházejí v areálech čistíren odpadních vod v Třinci, Havířově, Novém Jičína a Opavě. V opačném případě mohou kontaktovat naši akreditovanou centrální laboratoř v Ostravě – Mariánských Horách,“ uzavírá Lucie Chlebková.

Zdroj: SmVaK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − čtyři =