Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nová úpravna vody pro Odry v ostrém provozu

Datum: 13.02.2024

ÚV Odry (1)

Po ukončení stavebních prací a instalaci potřebné technologie do nové úpravny vody úspěšně proběhly dvě etapy komplexních zkoušek. Ty ověřily spolehlivý a bezvadný chod všech zařízení a technologií tak, aby mohla být kvalitní pitná voda dodávána do vodovodní sítě pro obyvatele Oder. První litry pitné vody z nové úpravny přitečou do domácností v Odrách 13. února 2024.

„Během první etapy komplexních zkoušek, kdy byl v provozu vždy jen jeden ze dvou instalovaných filtrů, jsme ověřili bezproblémový chod všech technologických celků úpravny při výrobě čtyř litrů pitné vody za sekundu. Provedli jsme laboratorní rozbory vyrobené pitné vody, které prokázaly, že úpravárenský proces probíhá odpovídajícím způsobem. Během tohoto testování nebyla vyrobená pitná voda ještě distribuována odběratelům. Následně jsme 7. února odstartovali druhou etapu komplexních zkoušek. Díky tomu, že proběhly úspěšně, můžeme začít s distribucí pitné vody obyvatelům Oder,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během druhé etapy komplexních zkoušek byl otestován bezvadný chod obou filtrů ve všech fázích jejich provozu, jako jsou například praní filtrů a jejich regenerace, stejně jako dalších technologických prvků úpravárenského procesu. Opět byl proveden odběr pro laboratorní rozbor vyrobené pitné vody. Před zapojením úpravny vody do vodovodní sítě města bylo provedeno odkalení její části. S ohledem na úspěšný průběh všech částí komplexních zkoušek mohou první litry pitné vody z úpravny směřovat k odběratelům. V provozu bude jeden ze dvou nově instalovaných filtrů. Na plnou kapacitu 7-8 litrů pitné vody za sekundu, které vyrábí dva filtry, úpravna najede během čtvrtku 15. února.

„Odry jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody pro Moravskoslezský kraj – Ostravský oblastní vodovod. Zásobování je zajišťováno z podzemních zdrojů – vrtů – ve městě a okolí. Jejich vydatnost nebyla dostatečná pro další rozvoj a napojování nových odběratelů v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě. Investice SmVaK Ostrava do systému vrtů a aktuálně do úpravny vody, stejně jako vybudování dalšího vrtu, tuto situaci změnila a otevřela cestu pro bezproblémový rozvoj města z hlediska zajištění spolehlivého a dostatečného zásobování pitnou vodou vysoké kvality,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Komplexní modernizace úpravny vody byla zahájena v roce 2022. Díky ní je možné do systému zásobování pitnou vodou zapojit další vrt, který se nachází v areálu úpravny. Ten předtím nebylo z důvodu vyššího obsahu železa a manganu ve vodě možné využívat bez úpravy jako zdroj pitné vody.

SmVaK Ostrava úpravnu vody v roce 2018 odkoupily od města, objekt byl dlouhodobě mimo provoz a nesloužil svému účelu. Po komplexní modernizaci stavební části a výměně technologie pro úpravu surové vody na vodu pitnou je možné ji nyní využít pro potřeby lidí v Odrách. Kapacita úpravny je s ohledem na vydatnost vrtu až osm litrů za sekundu.

Technologie úpravy

„Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu úpravny bylo vybudování dvoupatrové provzdušňovací nástavby nad vrtem, kompletní sanace vnitřních povrchů a zateplení celé budovy. Dále došlo k výměně technologie, rozvodů potrubí a elektroinstalace. Celý systém je začleněn do systému dálkového řízení s přenosem dat na centrální dispečink SmVaK Ostrava,“ vysvětluje Jiří Komínek.

Rekonstruován byl také vodovodní řad z úpravny vody až po oplocení areálu, kdy výtlačný vodovodní řad s délkou téměř 120 metrů z tvárné litiny povede zčásti v nové trase. Současně bylo vyřešeny vodovodní propoje na stávající rozvody v blízkosti úpravny vody.

Surová vody z vrtu je čerpadlem dopravena do suterénu úpravny, odkud potrubím směřuje do prvního patra, kde je napojení aerační věže*. Po provzdušnění voda odtéká gravitačně do sací jímky čerpadel. Čerpadla, řízená frekvenčními měniči, pak čerpají provzdušněnou vodu do tlakových filtrů a dále do spotřebiště. Výtlačné potrubí z každého z filtrů je vedeno k UV jednotce*, za níž je instalováno zařízení pro měření zákalu a odběr vzorků. Hygienické zabezpečení probíhá chlornanem sodným.

V suterénu armaturní komory bylo vyměněno potrubí z vrtu, vlastní vrt byl regenerován a opatřen novou výpažnicí. Sanovány byly také poškozené železobetonové konstrukce. Obvodový plášť budovy je zděný z keramických bloků včetně zateplení, omítky jsou vyztužené a silikonově probarvené. Vyměněny byly také klempířské prvky, stejně jako bylo nezbytné kompletně vyměnit okna, dveře a vrata budovy.

Zásobování Oder pitnou vodou

Spotřeba pitné vody ve městě dlouhodobě dosahovala limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody. Proto byl společností SmVaK Ostrava před několika lety vybudován nový vrt, značený jako HV-2, který slouží jako postupná náhrada jednoho ze stávajících vrtů s postupně klesající vydatností. Další vrt v lokalitě, pod označením OVhS-1, byl v roce 2021 sanován a převystrojen na plastovou výpažnici a nerezové výtlačné potrubí. Tento vrt byl využíván již více než 80 let, jeho vydatnost postupně vlivem nepřetržitého provozu a stáří klesala. Technický stav původního ocelového vystrojení byl již za hranicí životnosti. Tyto investice zajišťují vyšší provozní jistotu pro zásobování města při zvýšených odběrech.

Tři stávající hlubinné vrty u Oder jsou hluboké více než 200 metrů, doplňuje je nejstarší provozovaný vrt hluboký 120 metrů. Díky nově připojenému vrtu a rekonstrukci úpravny vody došlo ke zlepšení situace z hlediska kapacity v době zvýšených, zejména sezonních, odběrů. Zprovoznění nové investice výrazně posílí možnosti rozvoje města a zabezpečenost dodávek pitné vody.

*Aerační věž – slouží k provzdušňování/okysličování vody a odvětrávání či vysrážení nežádoucích složek (oxid uhličitý – odkyselení vody, odstranění železa, manganu…).
*UV jednotka – UV záření eliminuje výskyt mikroorganismů ve vodě v podobě bakterií, virů a řas. Využívá se osazením UV lamp pro zdravotní zabezpečení pitné vody.
Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osmnáct − deset =