Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Labe zahajuje stavbu poldru Kutřín

Datum: 01.02.2021

1241-preview

Podnik v lednu 2021 uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, která jako vybraný zhotovitel postaví poldr Kutřín. Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 397 milionů. Stavební práce plynule navážou na již dokončené přípravné práce, které spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél přístupové komunikace a kácení v prostoru budoucího tělesa hráze. Délka výstavby dle smlouvy o dílo byla stanovena na 45 měsíců od podpisu smlouvy.

Poldr Kutřín je prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí Novohradky. Krounka je jejím významným levostranným přítokem, její vodnost je v ústí srovnatelná s hlavním tokem. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR

Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu poldru spočívá v tom, že při relativně krátké hrázi 135,4 metru a výšce hráze nad terénem 17,5 metru je dosaženo retenčního prostoru až 3,6 milionu kubíků vody při průtoku Q100. Celkový objem akumulované vody může dosáhnout až 4,8 milionu kubíků vody. Kvůli požadavkům na ochranu přírody a maximální zachování kontinuity toku a provozním požadavkům na funkci vodního díla je poldr navržen jako betonová tížná hráz.

Pro citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny přísypy tvarovanými do teras, simulujících prostředí okolních suťových svahů. Součástí výstavby poldru je komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie toku potoka, vznik zahloubených tůní v jeho nivě a vegetační úpravy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × dva =