Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Proč a jak čistit odpadní vody?

Datum: 04.04.2018

Biologicke_cisteni

Potřeba čistit odpadní vody vznikla již velmi dávno. Jednou z nejstarších památek Říma je Cloaka Maxima, která zajišťovala odvodnění sídla vznikajícího mezi sedmi pahorky. Zároveň způsobila značné znečištění řeky Tibery. Jedním ze z.služných činů nového císaře bývalo vyčištění řeky otroky. Po mnohých morových ranách se postupně dospělo k potřebě ve městech odpadní vodu čistit.

Mechanicke_predcisteni

Dnešní způsob života v rozvinutých částech světa vyžaduje čistit, pokud možno veškeré odpadní vody. Rozhodující odborníci jsou z řad výzkumných ústavů, škol, výrobců a provozovatelů. Naše čistírny splňují požadavky českých norem, které jsou mnohdy velmi přísné. Naše služby a výrobky v této oblasti nabízí – EKOPROGRES HRANICE, a.s.

Vlastní čistírna by v naší oblasti světa měla obsahovat nejméně dva stupně čištění, a to mechanické předčištění na česlích a lapáku písku a biologickou jednotku. K biologické jednotce je třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz je automatický. Mechanické předčištění musí zajistit ochranu zařízení v biologické jednotce a musí zajistit hygienickou obsluhu, neboť se zde pracuje se surovými odpady. Vliv na čistící efekt je okolo 10 %. Největší vliv na čistící efekt má biologická jednotka sestávající z aktivační nádrže a nádrže dosazovací. Aktivace se navrhuje obvykle jako nízko zatěžovaná s úplnou stabilizací kalu s nitrifikací a denitrifikací. Všechny tyto funkce mohou být sloučeny do jedné nádrže.

V případě, že se v lokalitě vyskytuje významnější průmysl, je možno uvažovat i o složitějších procesech. Provedení aktivační nádrže má umožňovat v budoucnu zařazení složitějších procesů bez náročných úprav. Zmenšování aktivace přináší sice momentální úsporu investic, způsobí však nárůst provozních nákladů a komplikace v budoucnosti. Menší aktivace je více zatížená a produkuje proto více kalu s menším stupněm stabilizace. Vznikají větší nároky na kalové hospodářství. Totéž platí i pro nádrže dosazovací, které by měly být bohatě dimenzovány i u oddílné kanalizace, neboť provedení kanalizace se většinou ideálu ani nepřibližuje.

Postupem doby se do takové kanalizace připojují různé přípojky obsahující dešťové vody, kanalizace začne vykazovat různé poruchy a dostávají se do ní vody balastní, a tak se z ní stává postupem doby kanalizace jednotná. Dobře vyčištěná voda může nalézt opětovné využití.

Provedení kanalizace má podstatný vliv na provedení čistírny. Pro rozhodování o způsobu odkanalizování obcí je vhodné mít zpracovaný územní plán. Zde by měly být popsány hlavní zásady při řešení kanalizace, její druhy a technické provedení. Z hlediska způsobu provozování je kanalizaci možno řešit jako oddílnou, kdy jsou splaškové a dešťové vody důsledně odděleny nebo jako jednotnou, kdy se oba druhy vod odvádí jednou kanalizační sítí. V praxi je nejčastější něco mezi oběma řešeními, což většinou vyjde nejlevněji, neboť to umožní využití stávajících kanalizačních úseků apod. Z hlediska technického řešení je kanalizaci možno rozdělit na gravitační, tlakovou a vakuovou. Kanalizace gravitační je většinou ideálním stavem, ke kterému se budeme snažit přiblížit, neboť má nejmenší provozní náklady. Investiční náklady mohou být u gravitační kanalizace naopak největší, a tak nás praxe opět vede ke kompromisům. Nejčastější je spojení s kanalizací tlakovou, kdy na gravitační síti je vybudováno několik čerpacích stanic. V rovinatých územích nebo u území extrémně zastavěných je možno věnovat pozornost kanalizaci vakuové, která má však vysoké provozní náklady. Projektu kanalizace je nutno věnovat mimořádnou pozornost, neboť se jedná o nákladné dílo, které bude sloužit minimálně několika generacím.

Je třeba si uvědomit, že výstavba čistírny vzhledem k svému rozsahu by neměla být jednorázová záležitost, nýbrž že se jedná o dlouhodobý projekt v délce mnoha roků, který u zejména velkých obcí nemusí být nikdy zcela ukončen. To platí zejména pro kanalizační síť, jejíž vybudování je náročná záležitost. Zde je třeba zdůraznit, že pokud nějaká část čistírny nebo kanalizace je funkční, je potřeba se snažit udržet ji v provozu. Jakmile bude jednou zničena, nikdo Vám vynaložené náklady nevrátí. V dnešní době dotací se zdá jako nejsnazší o nějakou dotaci někoho požádat. Zprostředkování nabízí plno firem, a tak se to jeví jako snadné řešení. Předpokladem pro získání dotace je však zpracování např. studie proveditelnosti, všechny stupně projektové dokumentace až po stavební povolení, projekt financování a soutěžní dokumentaci, aby mohla být vypsána veřejná soutěž. Zde je potřeba si uvědomit, že všichni tito zúčastnění zpracovatelé jsou zainteresování na konečných, pokud možno vysokých investičních nákladech, neboť od nich se odvíjí odměna za jejich práci. Je jasné, že potom se snaží, aby investiční náklady byly co nejvyšší. Nakonec i investor je rád, že získá velkou dotaci. Investor by si měl ale uvědomit, že veškeré přípravné práce většinou hradí ze svého a ani dotace není 100 %. Potřebné prostředky investora potom jsou značně vyšší než roční rozpočet a je třeba zajistit přiměřený úvěr. Investičně drahé zařízení má obvykle i vysoké provozní náklady, které trvale zatěžují rozpočet.

Další možností je budování čistírny a kanalizace z vlastních prostředků. Každý zájemce by měl mít dobře zpracovaný územní plán. Následovat potom může korektně zpracovaná studie proveditelnosti, kde se výstavba rozdělí do řady provozuschopných etap. I malá část vybudované kanalizační sítě napojená na přiměřeně velkou část čistírny může okamžitě vracet prostředky ve formě stočného, které lze po posílení z rozpočtu využít pro další výstavbu. Se zpracováním studie, projektů až po realizaci a kompletní vyzkoušení díla jsme Vám plně k dispozici – EKOPROGRES HRANICE, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 − dvanáct =