Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Proč se vodné a stočné v různých lokalitách liší?

Datum: 30.03.2022

voda_vana_essfaOi.2e16d0ba.fill-730x425

Současné všudypřítomné rostoucí ceny vzbuzují u spotřebitelů obavy. O to více se zajímají, za co vlastně platí v položkách zvaných vodné a stočné. Mají možnost ochrany před navyšováním cen? Proč nejsou ceny pro vodné a stočné jednotné? Portál komunální ekologie publikoval komentář vedoucího útvaru plánování a controllingu ČEVAK Stanislava Váni.

Je spotřebitel chráněn před nekontrolovaným nárůstem cen?

Vodné a stočné je regulovaná položka a je pod cenovou kontrolu ministerstva financí (MF). Jednotliví prodávající, tedy ti, kteří vystavují faktury za vodné a stočné, musejí plnit jím stanovená pravidla. Do ekonomicky oprávněných nákladů kalkulace ceny mohou zahrnout pouze náklady přímo související s poskytovaným výrobkem (pitná voda) nebo službou (čištění odpadní vody).

Také přiměřený zisk je ze strany MF zastropován stanovením regulatorního maxima. Dlouhodobou udržitelnost vodárenské infrastruktury zajišťuje povinné zahrnutí tvorby prostředků na její obnovu do ceny pro vodné a stočné.

Dodržování těchto pravidel je ze strany MF kontrolováno, v případě porušení je vymáhána významná pokuta.

Odpověď tedy zní: Ano, spotřebitel je významně chráněn před libovůlí dodavatele vodohospodářských služeb, protože ceny pro vodné a stočné musí splňovat podmínky regulátora.

Co zahrnuje kalkulace ceny pro vodné a stočné

Patří sem všechny provozní náklady spojené s provozováním vodohospodářského majetku. Jedná se například o mzdové náklady na obsluhu vodárenských zařízení, opravy vodohospodářských zařízení, elektrickou energii, nakupované služby a materiál a řada dalších. Tyto náklady se liší v jednotlivých lokalitách dle rozsahu technologických zařízení a náročnosti obsluhy.

Pokud je vlastník vodárenské infrastruktury také jejím provozovatelem, významným provozním nákladem jsou účetní odpisy infrastrukturního majetku. Ty jsou hlavním zdrojem pro financování obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Pokud má vlastník nasmlouvaného provozovatele vodohospodářského majetku, hlavním zdrojem pro financování obnovy infrastruktury je nájemné (pachtovné), které provozovatel vlastníkovi hradí. Prostředky na obnovu tvoří běžně až polovinu nákladů v kalkulaci cen pro vodné a stočné, ale rozdíly mezi jednotlivými lokalitami jsou značné.

Dále je v ceně pro vodné a stočné zahrnutý přiměřený zisk a pro daň z přidané hodnoty 10 %.

Proč se ceny pro vodné a stočné v jednotlivých lokalitách liší

Ceny pro vodné a stočné v jednotlivých městech a regionech odrážejí technický a technologický stav a rozsah vodohospodářského majetku, velikost spotřebiště, množství napojených koncových odběratelů, kvalitu produkovaných odpadních vod a náročnost jejich čištění, způsob výroby pitné vody, stáří infrastruktury apod. Nelze tedy jednotlivá města a regiony porovnávat bez podrobné znalosti stavu a rozsahu jejich vodohospodářské infrastruktury.

Další významné odlišnosti mezi jednotlivými lokalitami jsou způsobeny rozdílnými přístupy k zajištění prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Tyto náklady často nejsou do ceny pro vodné a stočné promítány v dostatečné výši s odůvodněním, že nízká cena chrání spotřebitele.

Krátkodobě to sice platí, ale v delším časovém úseku tento postoj konečného spotřebitele poškozuje. Pokud nebude vlastník obnovovat infrastrukturu, hrozí výrazné zhoršení jejího stavu, které může vést až k nemožnosti dodávat kvalitní pitnou vodu a odvádět a čistit vody odpadní.

Autor: Stanislav Váňa, ČEVAK
Zdroj: Komunální ekologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × 5 =