Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Obnova zásobního prostoru zajistí vice vody i biodiverzitu

Datum: 14.05.2021

2021-05-13-VDNM EIA

Hodnocení vlivů záměru Povodí Moravy, s. p., obnovit zásobní prostor na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny o 35 cm na životní prostředí je u konce. Ministerstvo životního prostředí 5. května 2021 vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA. Realizace záměru obnovy zásobního prostoru VD Nové Mlýny, který je nesprávně prezentován jako zvýšení hladiny, umožní během podzimu a zimy zachytit více vody a navíc povede k obnově měkkého luhu na střední nádrži. Samotná obnova zásobního prostoru bude vyžadovat splnění řady podmínek a kroků.

Možnost navýšit hladinu v nádrži až na úroveň 170,35 m n. m. v období od podzimu do zimy představuje z vodohospodářského hlediska vysoce efektivní způsob, jak na jižní Moravě na počátku vegetačního období zajistit o 9 mil. m³ vody více, než kterými v současné době disponuje.

Obnovení objemu střední a dolní nádrže přispěje v suchých obdobích nejen k posílení průtokového režimu v řece Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech pod vodní nádrží. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy. Bude také v období sucha více vody pro lužní lesy pod Novomlýnskými nádržemi,“ sdělil k samotnému záměru generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Opatření jsou ve veřejném prostoru chybně prezentována jako zvýšení hladiny. Ve skutečnosti jde ale o možnost manipulovat s hladinou oběma směry – nahoru i dolů, což současný stav neumožňuje a v průběhu let tak v okolí nádrže došlo k zániku přirozeného měkkého luhu, který vytváří přirozený přechod mezi tvrdým luhem a vodním prostředím.

Obnova kolísání hladiny v nádrži povede ke zlepšení podmínek pro chráněné živočichy a současně obnoví zásobní prostor nádrže. Jde o promyšlenou manipulaci. Nejde pouze o navýšení hladiny, ale také o následný pokles, na což kritikové zapomínají. Kolísání hladiny je v přírodě přirozené a na Nových Mlýnech umožní všemi žádoucí a požadovaný pohyb hladiny, který odstraní stávající nevyhovující stav. V rámci snižovaní hladiny se tak v nádrži vytvoří nové podmínky pro řadu společenstev, vznikne litorální pásmo, což povede k podpoře biodiverzity,“ popisuje Gargulák.

Nejedná se však jen o proces obnovy zásobního prostoru, ale realizaci řady opatření na střední nádrži, které mají odstranit nežádoucí procesy a současně zlepšit podmínky předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti. „Soubor opatření tak vnikl za úzké spolupráce se zástupci ochrany přírody, Českou společností ornitologickou, stejně jako podmínky, které musí být zohledněny při hospodaření s vodou v nádržích, aby pohyb hladiny neměl negativní vliv na předměty ochrany. Celý projekt je rozdělen podle priorit opatření do tří fází, které na sebe navazují,“ říká Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. nejdříve na střední nádrži vytvoří taková opatření, která povedou ke zlepšení hnízdních a ochranných podmínek v přírodní rezervaci, aby při obnově zásobního prostoru nedošlo pohybem hladiny k významnému vlivu na předměty ochrany. Paralelně s tím Povodí Moravy, s. p. požádá Jihomoravský kraj o změnu v nakládání s vodami a změnu manipulačního řádu tak, aby se zásoby vody v nádržích mohly hospodárně využívat. Jakmile hladina ve střední nádrži bude moct kolísat, správce nádrže začne s realizací souboru revitalizačních opatření včetně vlnolamů tak, aby odstranil další současné nežádoucí vlivy a zlepšil environmentální podmínky, např. pro rozšíření a rozvoj biokoridorů v nádrži. „Respektujeme všechny podmínky uvedené v stanovisku EIA. Po obdržení stanoviska budou následovat projekční práce společně s ornitology a zástupci ochrany přírody na těchto opatřeních, následovat bude realizace a bezprostředně navazovat obnova pohybu hladiny v rámci nového zásobního prostoru. K napuštění nádrže na kótu 170,35 m n. m. dojde nejdříve v návaznosti na opatření zaměřená na ochranu a zlepšení hnízdních podmínek ptactva a na změnu manipulačního řádu. Termín se takto dopředu těžko definuje s ohledem na lhůty správního řízení,“ vysvětluje Gargulák.

Některá opatření, která zlepšují podmínky pro hnízdění ptactva, Povodí Moravy, s. p. společně s Českou společností ornitologickou provedli už v předchozích letech. Na střední nádrži Nových Mlýnů tak došlo ke zdvojnásobení hnízdních ploch pro rybáka obecného. Další opatření se zaměří i na jiné druhy ptactva. „Chtěl bych poděkovat ornitologům i orgánům ochrany přírody za konstruktivní debatu a připomínky, díky kterým můžeme sladit zájmy vodního hospodářství a ochrany přírody. Vydání souhlasného stanoviska EIA dokonce dokazuje, že společným úsilím můžeme stávající podmínky pro chráněné živočichy na Nových Mlýnech zlepšit,“ říká Gargulák.

Navržená pravidla manipulace s hladinou v rozmezí půl metru (169,85 m n. m. – 170,35 m n. m.) zohledňují dobu hnízdění. Pokles hladiny v rámci hnízdní doby rozšíří hnízdní podmínky a bude pozitivní nejen pro rybáky. Hladina v nádrži bude od poloviny května postupně klesat až na úroveň 169,85 m n. m. K postupnému napouštění bude docházet až v období po konci října. Navržená manipulace dále zajistí, že nové hnízdní plochy nebudou zaplaveny ani při zvýšené hladině, navíc převýšením dostatečně ochráněny. Doba, po kterou bude hladina snížena, umožní vytvoření měkkého luhu a litorální zóny. Obnovený pohyb hladiny tak do přírodní rezervace vrátí pohyb hladiny, který lépe reflektuje podmínky v přírodě – v zimním a jarním období více vody, v letních měsících pokles vlivem menšího úhrnu srážek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − třináct =