Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Letos Povodí Moravy dokončilo stavby proti povodním za čtvrt miliardy

Datum: 04.07.2019

Koruna hráze VD Vranov

Přestože teploty v ČR v posledních dnech atakují rekordní hranice, počasí v květnu a červnu přineslo i povodně. Současný klimatický vývoj dokládá, že extrémní jevy jako sucho a povodně budou stále častější. Povodí Moravy, s. p. jen v prvním pololetí letošního roku dokončil několik staveb protipovodňové ochrany měst a obcí. Patří sem protipovodňová ochrana Svitav a Pohořelic či dokončené rekonstrukce vodních nádrží Vranov a Opatovice. 

Celková hodnota klíčových protipovodňových staveb dokončených v letošním roce je více než čtvrt miliardy korun. Hlavním investorem bylo Povodí Moravy, s. p., stavby byly financovány z velké části z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi. Část pak hradil státní podnik Povodí Moravy a jednotlivé obce či města, které protipovodňové stavby chrání.

V současnosti pak Povodí Moravy, s. p. staví protipovodňová opatření v Olomouci za 730 mil. Kč, probíhá rekonstrukce vodní nádrže Boskovice v hodnotě 138 mil. Kč, vodní nádrže Koryčany za 150 mil. Kč a připravuje zahájení stavby protipovodňových opatření v Kunovicích za 320 mil. Kč. Další protipovodňové stavby v Uherském Brodě, Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou nebo v Přerově jsou v konečné fázi přípravy.

 

PPO Svitavy

Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. To jsou jednotlivé prvky opatření před povodněmi, která Povodí Moravy, s. p. postavilo ve Svitavách. Město chrání před až tzv. padesátiletou vodou. „Protipovodňová ochrana Svitav, ve kterých jsme kvůli povodňovým průtokům museli upravit tok na úseku dlouhém 1 433 m, je v současnosti dokončená. Celková délka nově postavených protipovodňových zdí je 885 m a současně s tím jsme postavili 8 nových mostních objektů a lávek. Protipovodňová opatření zajistí ochranu Svitav před průtokem padesátileté povodně a ochrání 600 obyvatel Svitav na území pokrývajícím více než 15 hektarů.“ vyjmenovává generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V chráněném území se nachází 150 bytových a rodinných domů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je 700 milionů. Stavební práce začaly v listopadu 2016 a skončily v dubnu 2019. Celkově přišly na 59 mil. Kč. Stavba navázala na dokončenou první a druhou etapu, v rámci kterých vodohospodáři provedli celkové úpravy koryta řeky ve Svitavách a vybudovali opěrné zdi a kamenné zídky.

 

PPO Pohořelice

I výstavba protipovodňové ochrany Pohořelic proběhla podle původního harmonogramu. Město v současnosti chrání více než 6,5 km ochranných zdí a hrází na průtok Q100, tedy stoletou povodeň. Ochrana před povodněmi je rozdělena na dva celky: jeden v intravilánu a jeden v extravilánu města. Stavební práce probíhaly na katastrálním území města Pohořelice a katastrálním území obce Smolín.„V rámci protipovodňové ochrany stavíme v Pohořelicích 38 stavebních objektů, z toho 19 přímo v intravilánu obce a 19 v extravilánu. Veškerá opatření jsme navrhli na takzvanou stoletou vodu při průtoku 384 m3 za vteřinu,“ popisuje protipovodňovou ochranu Pohořelic Gargulák.

Realizace stavby proběhla tak, aby nepředstavovala zásadní omezení pro obyvatele Pohořelic. V rámci výstavby měla těžká technika zakázaný průjezd centrem města, aby dopravu v centru nezatěžovala. Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření byly 45,5 mil. Kč. Práce na nich začaly v říjnu 2016 a skončily v květnu 2019.

 

VD Opatovice

Rekonstrukce hráze vodní nádrže Opatovice, která také plní funkci protipovodňové ochrany. Stavební práce měly za cíl zvýšit bezpečnost vodního díla. Rozsáhlá rekonstrukce byla mimo jiné náročná také tím, že původní dochovaná dokumentace k vodnímu dílu neodpovídala skutečnosti, a to především v provedení původního založení na skalní podloží jednotlivých objektů. „Všechny důležité funkční objekty vodního díla byly dokončeny do konce února, tedy v původním termínu. Z důvodu nestabilního podloží pak bylo nutné přehodnotit způsob založení objektu otočného jeřábu, které bylo nutné speciálně provést pomocí mikropilot. Stavební práce v rámci rekonstrukce vodního díla Opatovice byly rozděleny do deseti objektů, např. koruny hráze, bezpečnostního přelivu, přemostění skluzu i skluzu samotného, vývaru, odpadního koryta a přitěžovací lavice,“ popisuje průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Současně proběhla modernizace zařízení technickobezpečnostního dohledu.

Stavební práce započaly v březnu 2017 a rekonstrukce byla kompletně dokončena v květnu 2019. Rekonstrukce vodního díla Opatovice přišla celkově na 95 mil. Kč a umožní bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a bezpečné užívání tohoto vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva v následujícím období.

 

VD Vranov

Stavební zásahy do hráze vodní nádrže Vranov si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou prošly betonové plochy pod jeřábovou dráhou i osvětlení na koruně. V průběhu prací došlo také k odstranění a zpětnému položení vozovky včetně izolací. Koruna hráze získala nové osvětlovací stožáry a nové zábradlí. Náklady na rekonstrukci hráze dosáhly 58 milionů korun.

Rekonstrukce vodního díla Vranov pro nás představovala velmi delikátní věc, protože rekonstrukci nebylo možné provést bez uzavření hráze. Z tohoto důvodu jsme museli velmi pečlivě a bez sebemenší chyby naplánovat harmonogram prací a veškerou logistiku tak, aby rekonstrukce zabrala pouze dvě letní rekreační sezóny, a to sezónu 2017 a 2018. Po celou dobu rekonstrukce byla hráz zcela uzavřena a kvůli dopravě jsme pro turisty postavili náhradní kotviště,“ shrnuje Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři − 1 =