Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Každý z nás má právo na přístup k údajům o používání pesticidů

Datum: 31.03.2023

Pesticidy

V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU. Text nařízení je účinný od 1. 1. 2026 a vznikl jako součást dohody k nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů. Nařízení bylo zveřejněno 7. 12. 2022 a určuje typ a způsob evidence údajů, které musí zemědělci shromažďovat (včetně údajů o aplikaci POR).

Profesionální uživatelé POR podle čl. 67 odst. 1 nařízení 1107/2009/EU budou mít od 1. 1. 2026 povinnost evidovat v digitální podobě údaje o každé aplikaci POR a poskytovat je bez zbytečného odkladu na požádání příslušnému státnímu orgánu. Členské státy musí zajistit i to, že takto shromažďované údaje budou k dispozici pro další zainteresované strany, kam patří mimo jiné i výrobci pitné vody. Požadované údaje, které budou povinně evidovány: název produktu a číslo autorizace, datum a čas zahájení aplikace, množství v kilogramech/litrech POR aplikované na hektar, identifikace půdního bloku a počet ošetřených hektarů.

SOVAK ČR vítá zavedení této povinnosti, která při řádném provedení ze strany odpovědného Ministerstva zemědělství (ideálně v podobě automaticky aktualizované databáze) výrazně zvýší informovanost vodohospodářů v oblasti zatížení vod, využívaných pro výrobu pitné vody. Evidence aplikovaných POR umožní i lepší plánování při přípravě investičních akcí na úpravnách vod, které musí reagovat na zatížení zejména pesticidními látkami. Povinnost elektronické evidence aplikace POR byla ze strany SOVAK ČR požadována již od roku 2011 v rámci projednávání prvního Národního akčního plánu o udržitelném používání pesticidů (NAP).

V září 2022 byla schválena novela zákona o rostlinolékařské péči se zakotvením povinnosti elektronického zpracování údajů o aplikaci POR a předávání do konce následujícího měsíce, a to pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 ha. Aktuálně je ale připravován pozměňovací návrh k zákonu o osivu a sadbě s cílem vrátit předávání údajů zpět do ročního intervalu, a to do konce února za předchozí kalendářní rok. Informace o aplikaci za předchozí kalendářní rok již Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) zveřejňuje na webu (zhruba v 1/2 následujícího roku). To ale pouze jako konstatování, které je pro vodohospodáře nepoužitelné. Vedení elektronické evidence aplikace POR pro zemědělské podnikatele hospodařící na ploše větší než 200 ha tak lze považovat za první a správný krok v elektronické evidenci. Poté, co vejde v účinnost nově připravované Nařízení o udržitelném používání POR, bude povinnost elektronické evidence rozšířena na další zemědělské subjekty i velmi pravděpodobně i nezemědělské aplikace POR na ploše od 1 ha.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Radka Hušková, SOVAK ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × 4 =