Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Novou revitalizaci Vltavy představil dnes státní podnik Povodí Vltavy

Datum: 27.10.2022

1 Lužec revitalizace 10.10.2022 (FullRes)-001

Právě dokončená revitalizace vodního toku Vltavy na jeho posledním úseku pod vraňanským jezem má za cíl především zlepšení hydromorfologických podmínek, obnovu členitého koryta vodního toku, včetně zlepšení jeho propojení s údolní nivou a umožnění různých režimů proudění. Tato významná vodohospodářská investice, která byla zahájena v říjnu 2020, byla financována z větší části z prostředků Operačního programu Životní prostředí ve výši 173 mil. Kč.

„Revitalizace na bezmála pět kilometrů dlouhém úseku Vltavy je v oblasti přírodě blízkých úprav vodních toků v České republice unikátním projektem jak délkou úpravy, tak velikostí řešeného vodního toku. V závislosti na úrovni hladiny významně naroste plocha sezónně zaplavovaných říčních pláží, bočních tůní a ramen. Ve vymezeném pásu tak, aby nebyly ohrožovány sousední pozemky a stavby, umožní tato revitalizace přirozené morfologické procesy, na které je vázána existence cenných stanovišť“, upřesňuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. 

U vytvořených pláží, bočních ramen a tůní, strmých či mírně svahovaných břehů lze předpokládat postupný vývoj, který je značně závislý na režimu průtoků v čase. V některých částech bude docházet k postupnému vymílání (u exponovaných břehů), v jiných naopak k usazování. Následné výsadby jsou navrženy v blízkosti toku spíše v omezeném rozsahu. Obnažené štěrkopísky a méně úživné zeminy vytvářejí vhodná stanoviště pro cennou dřevinu topol černý. Ve větší vzdálenosti od koryta vodního toku jsou navrženy výsadby ovocných dřevin s důrazem na použití starých odrůd.

„Jako přírodovědec si cením toho, že bude obnovena dynamika proudění, která umožní rozvoj širokého spektra stanovišť pro vodní a na vodu vázané organismy, přičemž mnohé vytvářené biotopy lze označit za vzácné nebo ustupující. Revitalizace celkově přispěje ke zvýšení morfologicko-ekologické hodnoty území, které posílí funkčnost nadregionálního biokoridoru, jehož osou je řeka Vltava, a dokonce mírně zlepší úroveň protipovodňové ochrany přilehlého území“, dodává Petr Kubala, a uzavírá, „toto zdařilé přírodě blízké opatření je velmi dobrým příkladem synergie práce našich odborníků a využití finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí“.

Revitalizace vodního toku Vltavy na jeho posledním úseku pod vraňanským jezem po soutok s Labem je úkolem z Dílčího plánu povodí Dolní Vltavy. Řešené území je vymezeno tokem řeky Vltavy v říčním km 5,6 – 10,2. Záměr je situován na území obcí Lužec nad Vltavou, Vojkovice, Vraňany a Zálezlice. Území dotčené stavbou navazuje na vodní tok Vltavy a provedené úpravy se týkají pouze nezastavěného území.

Celkové náklady činí cca 180 mil. Kč, z nichž cca 173 mil. Kč byly hrazené z Operačního programu Životní prostředí, zbytek z vlastních prostředků státního podniku Povodí Vltavy.

Dodavatelem prací je sdružení firem PAS Natura s.r.o. a Vodohospodářské stavby a.s. Projektantem revitalizace je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Hugo Roldán

tiskový mluvčí

odd. styku s veřejností

hugo.roldan@pvl.cz

Tel.: 221 401 960

GSM: 734 641 760

www.pvl.cz

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 540 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 114 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 306 pevnými jezy a s 21 malými vodními elektrárnami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × 4 =