Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Město Ostrava ve spolupráci s OVAK pokračuje ve zlepšování kvality služeb

Datum: 03.06.2021

SP41

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných služeb v této oblasti ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury. Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ztráty vody dosáhly v roce 2020 historického minima 1,5 milionu m3, což činí 9,27 procenta z vody realizované.

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK) investuje opakovaně vysoké částky do zlepšení stavu vodohospodářské majetku města. Velká část investovaných prostředků do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací, přes 300 milionů korun, pochází z nájemného, které platí OVAK městu Ostrava za pronájem infrastruktury. Nejméně stejně tak velkou finanční částku město Ostrava vynakládá na rozvoj infrastruktury i z vlastního rozpočtu. 

Nad rámec hrazeného nájemného půjde na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021 z prostředků provozní společnosti OVAK cca 104 milionů korun a podle vývoje ekonomiky společnosti bude v průběhu roku ještě navýšena. „OVAK provádí údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány vlastní investice OVAK v roce 2021 do provozního majetku společnosti za necelých 40  milionů korun,“ doplnil Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel OVAK.

Řízením a kontrolou realizací investic města Ostrava se ve společnosti OVAK zabývá investiční oddělení, jehož hlavním úkolem je splnění schválených plánů stavebních investic a plánů oprav OVAK , a podpora realizace a příprava investičních akcí financovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy na vodohospodářské infrastruktuře. 

V rámci stavebních investic a plánů oprav byla v roce 2020 realizována např. rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Radvanice, kanalizace Nová Bělá III. etapa, kanalizace Koblov, kanalizace Polanka 4. etapa, kanalizace Plesná II. etapa nebo kanalizace na Prokešové náměstí. Trvalým úkolem bylo zabezpečení přípravy staveb zajišťující zrušení výustí, plošné odkanalizování a akce zásadním způsobem řešící problémy s kvalitou vody. V roce 2021 budou pokračovat zahájené investice z minulých let tak, aby byl věcně i termínově splněn schválený Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na území města Ostrava.

„Dosavadní komplikovaná pandemická situace ovlivňovala negativně většinu oblastí hospodářství v České republice. O to více nás těší, že statutární město Ostrava, zajistilo kontinuitu přípravy a plnění investic tak, abychom mohli dlouhodobě poskytovat občanům i firmám služby v oblasti zásobování vodou a odkanalizování na vysoké technologické vyspělosti a kvalitativní úrovni,“ doplnil Ing. Petr Konečný, MBA

Největší investicí města Ostravy, která byla v roce 2019 zahájena, je tzv. dvoustupňová filtrace vody v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves v celkové výši necelých 650 mil. Kč bez DPH. Projekt je ve fázi projektové přípravy, bylo vydáno územní rozhodnutí a má být dokončen v roce 2024. Paralelně s ním je připravována i rekonstrukce sedimentačních nádrží v celkové výši necelých 80 mil. bez DPH. I když současná filtrace vyhovuje všem potřebným normám, přechází společnosti, které zajištují vodu pro moderní světové metropole, na tzv. dvoustupňovou filtraci. Historie vodního zdroje v Ostravě-Nové Vsi a navazující úpravny vody sahá až k roku 1904. Za tuto dobu byly technologie zajišťující dostatek kvalitní vody pro Ostravu modernizovány tak, aby vyhovovaly požadavkům zásobování vodou 3. největšího města v České republice. 

Pro rok 2021 má město Ostrava plánovány celkové investice ve výši přes 800 mil. Kč „Mimořádné částky z ostravského rozpočtu půjdou nejen tento rok na údržbu, obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. V následujících pěti letech se bude jednat v průměru vždy zhruba o 700 milionů korun ročně.  Město, jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury, zpracovalo aktualizaci takzvaného Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací na období příštích deseti let. Jeho důležitou součástí je odstranění volných kanalizačních výustí do řek a potoků, což významně přispěje k větší čistotě vodních toků ve městě,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + 3 =