Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Odry shrnulo investiční rok 2020 a představilo plány

Datum: 18.12.2020

Sance (6)

Na stavební činnost Povodí Odry v roce 2020 mělo vliv nejen opatření v souvislosti s covid-19, ale také deštivé počasí v letních a podzimních měsících a opakované vydatné deště, které komplikovaly pokračování stavebních prací. Přesto podnik pokračoval v plnění investičního plánu, kdy byly v roce 2020 realizovány investice do vodních nádrží a vodních toků ve výši 241 milionů, z toho 138 milionů bylo poskytnuto z dotací ministerstva zemědělství a zhruba 103 milionů hradil podnik z vlastních zdrojů.

Odstraňování vykoupených staveb v Nových Heřminovech

„Výstavba vodního díla Nové Heřminovy pokračovala přípravou budoucí zátopy nádrže. Zvolená varianta malé nádrže umožnila zachovat 80% původní zástavby obce, přesto je potřeba před výstavbou odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnov 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů a drobných staveb. V Nových Heřminovech jsme v roce 2020 pokračovali v odstraňování vykoupených staveb. V současnosti je již zdemolováno 42 souborů staveb.  V roce 2021 bude řešeno dalších 13 objektů,“ sdělil redakci vodarenstvi.cz generální ředitel Jiří Tkáč.

Důraz na ekologická opatření

V oblasti vodních staveb se Povodí Odry snaží začlenit ekologická opatření. „V souladu s Plánem dílčího povodí Horní Odry připravujeme akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek (rybochody). Revitalizační a ekologická opatření realizujeme také jako součást výstavby suchých nádrží, zejména na přítocích a v jejich zátopě. Jako příklad komplexního přístupu k této problematice je možné uvést realizaci zprůchodnění 21 spádových stupňů na řece Mohelnici se stavebním nákladem 86 milionů korun. Stavební práce byly zahájeny v roce 2015 s předpokladem ukončení v roce 2021. V roce 2020 jsme provedli revitalizaci Rychtářského potoka. Ta spočívala v obnově přirozeného charakteru koryta toku a jeho nivy. Nové koryto je členitější v trase toku a v příčných profilech méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, migračně prostupné. Rozvolnění trasy koryta bylo doplněné průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi a doprovodnou výsadbou zeleně,“ řekl dále Tkáč.

Řada modernizací

V souvislosti s realizací protipovodňových opatření na horní Opavě byla v roce 2020 zahájena stavba v prostoru jezu Kunov. Jedná se o modernizaci stávajícího jezu a stavbu nového rybochodu s předpokládanými náklady 45 milionů, která bude pokračovat v roce 2021. Dále byla zahájena rekonstrukce ochranné polské hráze v úseku pod Krnovem s předpokládanými náklady 116 milion. Tato stavba začala již v roce 2019 kácením dřevin v prostoru hráze. Druhým rokem také podle Tkáče probíhala výstavba protipovodňové hráze podél vodního toku Opava v Holasovicích s předpokládaným ukončením v roce 2021 a náklady ve výši 108 milionů.

Stovky milionů do infrastruktury

„Další připravovanou akcí pro rok 2021 je přírodě blízká protipovodňová ochrana obce Karlovice, Zadní Vsi. Navržená opatření spočívají ve výstavbě systému částečných suchých koryt a odvodňovacích příkopů svedených do koryta řeky Opavy, souvisejících úprav terénu a opět výsadby zeleně. Nejvýznamnější investicí, která bude zahájena v roce 2021 je rekonstrukce nádrže Morávka za zhruba 165 milionů, jejímž účelem je zvýšení bezpečnosti stávajícího vodního díla při převádění extrémních povodňových průtoků a dále pokračující realizace protipovodňových opatření na horní Opavě, kam patří vodní dílo Nové Heřminovy. Největším zdrojem financování jsou dotační protipovodňové programy a programy na podporu opatření pro drobné vodní toky a malé vodní nádrže ministerstva zemědělství. Pro rok 2021 jsou plánovány dotační investice ve výši 222 milionů. Z vlastních zdrojů Povodí Odry se předpokládá použití 152 milionů.  Pro rok 2021 tedy plánujeme investice do vodních toků a vodních děl v úhrnné výši kolem 374 milionů,“ uzavřel Jiří Tkáč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − 13 =