Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Úvahy o alternativním zásobování Hané

Datum: 07.11.2020

Slezská-Harta-malá-2

V pondělí 2. listopadu schválila Vláda České republiky zahájení přípravy záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry. Podle ministerstva zemědělství vedly suché roky v posledních pěti letech k požadavku zvýšit zabezpečení dodávek vody pro Olomoucko nebo Přerovsko. V praxi to znamená, že v případě, že by vedl přivaděč z nádrže Slezská Harta k Olomouci, budou muset dělníci překonat vzdálenost několika desítek kilometrů (vzdušnou čarou jde zhruba o čtyřicet kilometrů). Ve hře je také varianta, že přivaděč povede z nádrže Kružberk, a to v případě, pokud by se jednalo o surovou vodu. Vyloučena není ani pitní voda z úpravny vody v Podhradí u Vítkova. Tu vlastní a provozuje SmVaK Ostrava, jedná se o největší úpravárenský provoz v regionu a podle zástupců společnosti má volnou výrobní kapacitu, kterou je schopna v případě potřeby a požadavku dodávat do vodárenského systému.

„Vláda České republiky uložila ministru zemědělství zahájit přípravu investičního záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Moravy vodou z povodí Odry. Zpracováním investičního záměru bude pověřeno Povodí Odry, státní podnik, který se začne problematikou neodkladně zabývat,“ sdělil redakci vodarenstvi.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové je podnik připraven vládou stanovený úkol splnit.

Bílý dále uvedl, že investiční záměr bude návrhy na posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry řešit etapovitě. Jako první etapa bude podle něj zhodnoceno současné propojení (stávající propojení z Ostravského oblastního vodovodu na Přerovsko na skupinový vodovod Hranice) s možností jeho posílení, kdy voda z něj je a bude dostupná prakticky ihned s nízkými investičními náklady a s minimem překážek v přípravě této etapy. „Tato první etapa by zajišťovala pouze určitou část požadovaného množství. S ohledem na charakter existujícího propojení by takto dodávaná voda měla povahu vody pitné,“ pokračoval Bílý. Podle SmVaK Ostrava má současný přivaděč, který končí u Hranic na Moravě a jeho prostřednictvím je zásobována část Přerovska, okamžitě volnou kapacitu 100-150 litrů pitné vody za sekundu.

Bílý upozornil, že jako druhá etapa – pokud voda garantovaná první etapou nepokryje poptávku, případně nebude vhodná svou povahou k poptávanému využití – se předpokládá prověření nového převodu z kaskády Slezská Harta – Kružberk na řece Moravici, nyní bez bližšího určení místa odběru, které vznikne na základě inženýrsko-geologické rešerše, technických podmínek a ekonomického rozboru.

„U této etapy lze předpokládat, že se bude jednat o surovou vodu, kterou bude možno využít jak pro výrobu pitné vody, tak jako vodu technologickou, případně k jiným účelům od řízeného zasakování do podloží až po závlahy. Zejména druhá etapa může být řešena variantně. V povodí Odry existuje bilanční nadbytek povrchové vody se 100 % zabezpečeností její dodávky současným odběratelům i budoucím požadavkům, včetně přihlédnutí k probíhajícím klimatickým změnám a prověřovaný převod této vody do povodí Horní Moravy je dlouhodobě udržitelný,“ doplnil mluvčí resortu.

Podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta nejsou úvahy o propojení povodí Odry a Moravy pro vodárenské účely nové. O zásobování Olomoucka z Úpravny vody Podhradí se totiž uvažovalo již v 70. a 80. letech minulého století, což byl jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto o vybudování nádrže Slezská Harta a proč byla Úpravna vody Podhradí technicky navržena na danou výrobní kapacitu. V 80. letech minulého století se uvažovalo o výstavbě další úpravárenského provozu v areálu a navýšení výrobní kapacity až na 5 500 litrů za sekundu.

Síbrt také upozornil, že Moravskoslezský kraj disponuje robustním a flexibilním páteřním systémem pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravským oblastním vodovodem, který má volnou kapacitu/rezervy více než 900 litrů za sekundu, jimiž by mohl řešit problémy s lokálními zdroji především podzemní vody v jiných částech České republiky.

„S ohledem na vládou projednávaný návrh lze konstatovat, že v současnosti je v systému Ostravského oblastního vodovodu vybudován vodovodní řad z povodí Odry do povodí Moravy k Hranicím na Moravě, odkud je odebírána pitná voda pro Přerovsko. Kapacita tohoto přivaděče není plně využita,“ uzavřel Síbrt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvacet − 13 =