Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kudy vede cesta k budoucím scénářům řešení problematiky vodního hospodářství

Datum: 03.07.2020

VodaDnes-DHI

Společenská pozornost věnovaná vodě, jako součásti přírody a základní potřebě společnosti k životu, je v posledních letech na úrovni jako nikdy předtím. Mohou za to v nemalé míře změny přírodních procesů, které provází celý svět v posledních dekádách a rovněž obrovský rozvoj světa informací.

Budoucí dostupnost vody se logicky tak stává politickým a společenským tématem v České republice, integrálně v Evropské unii a celosvětově.

Přestože vodohospodářské plánování je systematickým procesem zajištěné zákonem a dlouhodobě realizované v souladu s vědeckými poznatky a společenským konsensem, jsou otázky budoucího vývoje zajištění vody pro společenské potřeby a současně zachování krajiny a přírody, předmětem veřejných, odborných i politických diskusí.

Stejně tak je územní plánování obcí, měst a velkých městských aglomerací procesem, který v sobě zahrnuje významný úkol definování budoucích funkcí městského odvodnění, zásobování pitnou a užitkovou vodou, ochrany před povodněmi a ochrany před suchem. 

Veřejné a mediální diskuse odborníků ve stylu pro a proti se díky nebývalé frekvenci ve všech médiích stávající do určité míry nezajímavými. Nejen odborná, ale i laická veřejnost začínají chápat, že vzájemné konflikty odborníků z oborů vodního hospodářství, lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, klimatologie, zemědělství a dalších, nevedou k situaci, kdy je možné zejména na politické úrovni definovat efektivní a proveditelnou strategii.

Rozvinutá a ekonomicky silná společnost, jakou česká společnost je, vytvořila a vytváří celou řadu institucí, které jsou nositeli znalostí ve všech oborech, které se problematiky vody týkají. Podpora ze společných zdrojů EU a zdroje veřejného rozpočtu umožňují využít značné finanční prostředky na řešení otázek vody.

Je zjevné, že nalezení komunikační a pracovní platformy mezi jednotlivými obory, kterých se voda dotýká i nedotýká, je základním cílem pro definování strategie zvládnutí budoucích kroků k zajištění harmonického vývoje společnosti s ohledem na udržitelnost stavu přírody a jejích zdrojů, zejména podzemních a povrchových vod.

Jakými nástroji a metodami hledat odpovědi na otázky budoucího vývoje a podklady pro zodpovědné rozhodování?

Jednou ze základních metod, jakými mohou odborníci odpovídat na otázku dopadů budoucího vývoje je modelování budoucích scénářů přírodních jevů, dopadů využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a nerostných surovin a dále vlivů investic a zásahů do stávajících systémů infrastruktury.

Moderní přístupy ke sběru, zpracování a využití dat, matematické modelování přírodních jevů, modelování návrhu a provozu infrastruktury, analýzy dopadů budoucích změn moderními nástroji informatiky z mnoha oborů, včetně umělé inteligence, mohou tyto scénáře definovat a stanovit podklady k odpovědnému rozhodování o budoucnosti.

Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990 a je součástí skupiny DHI GROUP, která je již 55 let v oboru vodního hospodářství a životního prostředí nositelem špičkových informačních technologií pro sektor voda.

DHI a.s. a v DHIGROUP se propojuje celá řada oborů, softwarových nástrojů a odborníků z oblastí hydrologie, podzemních vod, důlních systémů, říčních systémů a nádrží, systémů odvodnění, systémů zásobování pitnou vodou a čistírenství, hydroinformatiky ucelených povodí a implementace strategií a politik do oborů vodního hospodářství, životního prostředí, průmyslu a vzdělávání. To na základě dalších nástrojů pro práci s daty umožňuje propojení různých oborů nejen uvnitř skupiny DHI, ale i se systémy, které se věnují dalším aspektům vodního nebo přírodního prostředí.

DHI jsme přesvědčeni, že spojení více okruhů vodohospodářské problematiky jako např. hydrologická předpověď, sledování a modelování podzemních vod, modelování jevů říčních systémů a nádrží, využití vody v infrastruktuře (vodní nádrže, vodovody, kanalizační sítě, průmysl a výroba) s odbornými přístupy k otázkám změn klimatu, vlivu změn krajiny, vlivu zemědělského hospodaření v krajině, revitalizaci krajiny a říčních toků, ale i otázkám hydroenergetiky a rozvoje některých průmyslových nebo těžebních odvětví, je cestou k hledání odborného i společenského konsensuálního pohledu na budoucí vývoj.

Témata vodního hospodářství a životního prostředí, která v současnosti rezonují ve společnosti, v médiích, v kruzích odborníků a odpovědných institucí státní správy, jsou v rámci komplexního pohledu vždy propojena a vzájemně provázána. Mezi ta nejfrekventovanější patří:

  • Výstavba nových nádrží pro akumulaci povrchových vod – ať již víceúčelových nebo jen s účelem zdržení odtoku povrchových vod.
  • Zadržení vody v krajině odpovědným přístupem k využívání zemědělské půdy, revitalizace vodních toků a krajiny, ochrana vodních zdrojů a biosystémů.
  • Propojování vodárenských soustav pro zajištění zabezpečenosti odběru pitné vody.
  • Úspory spotřeby pitné vody využitím alternativních zdrojů jako je dešťová voda, vyčištěná odpadní voda. 
  • Hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na rozvoj sídel, dotaci podzemních vod a prevenci lokálních povodní a havárií v kanalizačních sítích.
  • Využití moderních metod ke snížení ztrát v distribučních sítí pitné i průmyslové vody.
  • Nový přístup ke sledování a zlepšování kvality povrchových vod – rozšíření monitoringu kvality vody, sledování nových polutantů povrchových a podzemních vod. Ovlivnění kvality vody ve vodních tocích kanalizačními sítěmi. Nové parametry posuzování objektů pro odlehčení vod na kanalizačních sítích včetně sledování množství a kvality vody přepadající do vodních toků.

Nejen pro tyto aktuální otázky, je možné využít softwarové nástroje skupiny DHI, přispívající k vytváření ucelených systémů a projektů pro definování budoucích scénářů v oblasti podzemních a povrchových vod. 

Skupina DHIGROUP vyvíjí tyto softwarové nástroje ke komerčnímu využití a rovněž uplatňuje v odborném vzdělávání. Na těchto nástrojích je pak založena konzultační a odborné činnost využívající širokého portfolia a možností softwaru. Pomocí DHI software řady byly realizovány významné projekty pro návrh povodňové ochrany a zpracování podkladů výstavby jak vodohospodářských staveb, tak i staveb infrastruktury ve velkých aglomeracích jako je Praha, Plzeň, České Budějovice a další.

V oblasti městského odvodnění lze využít řadu softwarových nástrojů skupiny DHI. 25ti letá tradice simulačního softwaru DHI a světovou špičku v oblasti „městských vod“ představuje software MIKE URBAN+. Programový prostředek MIKE URBAN+, který je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a kanalizačních systémů. MIKE URBAN+ definuje nové průmyslové standardy v modelování zásobování vodou a odvodnění městských aglomerací. Dalšími podpůrnými nástroji v této oblasti jsou systém SYNGISMO umožňuje efektivní aktualizaci matematického modelu vodovodní i kanalizační sítě a WaterNet Advisor – webový klient pro jednoduchou práci s hydraulickým modelem vodovodů a kanalizací. Odborným zaměřením na tyto software navazuje výkonný nástroj pro dynamické modelování a simulace procesů na čistírnách odpadních vod WEST.

Mezi další prostředky patří efektivní nástroj pro sběr dat, efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní síti a komplexní podporu při snižování vody nefakturované je MONITOR ÚNIKU (LEAKAGE MONITOR) a softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty z měření – časovými řadami, jejich kontrolu a efektivní prezentaci GANDALF

Pro inženýrskou činnost v oblasti vodních toků a říčních systémů, např. při řešení protipovodňové ochrany, vývoje kvality vody a řízení vodohospodářských objektů vody se využívá komplexní jednorozměrný matematický model MIKE HYDRO River. Komplexní dvourozměrný matematický model MIKE 21 C, se uplatňuje zejména při detailním řešení záplavových území. MIKE FLOOD je přídavný modul, který výrazně rozšiřuje možnosti ve zpracování a prezentaci výsledků simulací původním prostředkem MIKE 11 a FLOOD SCREENER nástroj pro jednoduchou analýzu rizik záplav a povrchového odtoku.

Komplexnější nástroje pro matematické modelování v ucelených povodích představuje MIKE HYDRO Basin a MIKE SHE. MIKE HYDRO Basin je výkonný nástroj pro multisektorové použití v povodí řek pro získání údajů z oblasti životního prostředí – zdroje povrchové a podzemní vody a kvalita vody. MIKE SHE je globální, dynamický hydrologický model pro simulace základních procesů v zemní fázi hydrologického cyklu; model je vhodný pro analýzu, plánování a řízení v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí, model má širokou oblast uplatnění při posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a při řešení zásadních technických zásahů v povodí.

Dalším moderním nástrojem hydroinformatiky je software FEFLOW, který představuje soubor nástrojů pro modelování procesů v podzemních vodách a porézních médiích. Umožňuje simulovat proudění kapaliny, stáří podzemní vody, transport tepla a kontaminantů v plně či částečně saturovaném prostředí.

Nástroje, umožňující syntézu výsledků z různých oborů, vedou k lepšímu pochopení chování vodního prostředí a popsání budoucích scénářů vývoje a definování odpovídajících, synergických a efektivních opatření pro zajištění ochrany vodních zdrojů, ochrany přírody a krajiny při zajištění potřeb společnosti.

DHI a.s. je již 30 let odbornou firmou, která je schopná se na takovýchto řešeních podílet a je garantem moderních multidisciplinárních metod.

Firma Hydroinform, a její nástupce DHI a.s., přinesla do České republiky obor hydroinfromatiky, jehož nástroje jsou dnes standardem pro v řešení vodohospodářských úloh. DHI a.s se se za dobu svého působení na trhu podílela na řadě významných projektů ve vodních hospodářství v České republice i v zahraničí jako jsou například Povodňový model Prahy, Povodňový model Plzeň a jeho aktualizace, Optimalizace Severočeské vodárenské soustavy, Generel odvodnění hlavního města Prahy, Monitorovací systém pro zlepšení kvality zásobování vodou města Zurich, Mike Basin modely jakosti vody v procesu plánování, Posouzení vlivu proudění na jakost vody ve vodní nádrži Fláje, Dopad urbanizace na povodňový odtok v povodí Botiče, Zvláštní povodeň pod vodním dílem Orlík, Národní plány povodí Labe, povodí Dunaje a povodí Odry pro Ministerstvo zemědělství a další.

Jedním z nedávno realizovaných projektů, který je zajímavý tím, že zde došlo k syntéze řešení kanalizační, vodovodní a sítě vodních toků byl Projekt Koncepce vodního hospodářství statutárního města Olomouce. Tento projekt se skládal ze tří částí posuzujících vodohospodářské poměry města, a to generelu kanalizace, generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na tyto části navazovalo zpracování technickoekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů. 

Na projektu spolupracovalo konsorcium firem DHI a.s., SWECO HYDROPROJEKT a.s, JV PROJEKT VH s.r.o. a VODIS Olomouc s.r.o. Společnost DHI a.s. byla vedoucím konsorcia a zároveň zpracovala části generelu zásobování vodou a studii odtokových poměrů. Cílem projektu bylo vypracování koncepce vodního hospodářství statutárního města Olomouc, která bude základem vodohospodářské infrastruktury a souvisejících záležitostí rozvoje města. 

Výstupem projektu byl vzájemně provázaný plán obnovy a koncepce systému zásobování vodou, odkanalizování a řešení odtokových poměrů. Vzájemné provázání koncepčního řešení a rekonstrukcí vedlo k minimalizaci potřebných investičních nákladů. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + patnáct =