Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci Baštýnského potoka

Datum: 04.01.2020

2020-01-03-Novosedly

Mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku do roka vznikne nový lužní les. Bude součástí revitalizace Baštýnského potoka. Projekt spočívá v revitalizaci záplavového území řeky Dyje, respektive Baštýnského potoka na katastrálním území obce Novosedly. 

Cílem projektu je obnovení přirozeného vodního režimu lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí, součástí je i zalesnění části tohoto území. V rámci úpravy dojde k revitalizaci Baštýnského potoka v úseku po železniční trať, zrušení levobřežní hráze a rozvlnění toku do zalesněné části nivy.

Odstraníme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě vysázíme skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných. Během prací dojde k nejen k revitalizaci vlastního Baštýnského potoka, ale také vybudujeme mokřad s tůní,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků. Plánovaná opatření tak budou mít vliv na zlepšení vodního režimu v širším zájmovém území – dojde ke zlepšení retence vody, tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny. Výsadba lesního porostu bude provedena pouze mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. Zde bude provedeno osetí trvalým travním porostem.

Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Podobné projekty dělá Povodí Moravy, s. p. napříč celým svým územím.

Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje. Těsně před zahájením je rozvolněná řeky Bečvy v lokalitě u Černotína. Dokončeným projektem je například renaturace řeky Moravy nad Olomoucí u Štěpánova,“ vyjmenovává Gargulák.

Práce mezi Novosedly a Jevišovkou by měly skončit na začátku zimy letošního roku. Revitalizace Baštýnského potoka vyjde na 18,4 mil. Kč. Akce je financovaná z Operačního programu Životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvanáct − pět =