Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy: Dunávka zadrží více vody

Datum: 22.10.2019

img-20190826-093252-big

Vodohospodáři dokončili na řece Dunávce u Rajhradic retenční opatření. Díky tomu došlo ke stabilizaci vodního režimu a zlepšení životních podmínek v potoce. Práce na Dunávce  navíc obnovily její funkci přirozeného vodního biotopu.

Akci si vyžádala zejména skutečnost, že koryto potoka bylo v úseku mezi dálničním mostem a Rajhradicemi nekapacitní a v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny docházelo k tvorbě nátrží a výmolů břehu. Vlivem podemletí také docházelo k sesouvání svahů. Půlroční vyšly zhruba na 16 milionů.

„Během půlroku jsme v celém řešeném úseku provedli zkapacitnění toku a stabilizovali koryto kamennou zapuštěnou patkou. Současně s tím jsme vytvořili retenční přehrážky, vznikly vodní zdrže a zlepšil se vodní režim. Ve zdržích vznikly vhodné podmínky pro život vodních a s vodou spjatých živočichů, došlo k vytvoření vhodných stanovišť pro rozšíření vodomilné vegetace a mokřadních společenstev,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Obě retenční přehrážky byly podle vodohospodářů zbudovány jako pevné jezy s hraditelnými propustmi. „Před dokončením prací proběhla také výsadba doprovodné zeleně, volená ze stanovištně vhodných druhů dřevin typických pro dané vegetační pásmo a lokalitu, jako jsou např. vrba, javor, dub a olše. Současně s tím jsme také na vytypovaných místech upravili břehy pro přístup zvěře,“ uvedl Gargulák.

Mluvčí podniku Petr Chmelař poznamenal, že díky umístění níže položené přehrážky až pod výusť z areálové kanalizace firmy SIAD Czech je zejména v letních suchých měsících jinak nedostatečný přítok z povodí výrazně posílen vypouštěnou vodou z průmyslového areálu. „Toto řešení zajišťuje stálé zvodnění v celé délce předmětného úseku. Výše položená přehrážka má kromě akumulační a retenční i druhotnou funkci a to sedimentační, kdy bude v její zdrži docházet k zadržení spláchnutého materiálu z výše položených zemědělských pozemků,“ doplnil Chmelař.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × 3 =