Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Čistírny na Opavsku procházejí zásadní modernizací

Datum: 18.12.2017

Cistirna_Vitkov-1

Čistírny odpadních vod na Opavsku procházejí zásadní modernizací Na Opavsku SmVaK Ostrava v létě a na podzim modernizovaly nebo modernizují například čistírny odpadních vod v Dolním Benešově, Háji ve Slezsku nebo ve Vítkově.

Za více než sedm milionů korun bude ve Vítkově kompletně zrekonstruována dosazovací nádrž, která na konci čistírenského procesu slouží k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu. Díky tomu bude čistírna fungovat ještě efektivněji než doposud.

„Podélná dosazovací nádrž s pojezdovým mostem má délku třicet metrů a šířku šest metrů. Modernizaci si vyžádalo její opotřebení související s dobou, kdy je v provozu. Demontujeme stávající zařízení a provedeme nezbytné úpravy potřebné k instalaci nové technologie. Sanačními hmotami také ošetříme poškozené části betonových konstrukcí,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Čistírna odpadních vod ve Vítkově byla vybudována v roce 1988, poslední komplex­ní rekonstrukcí prošla v roce 2006. V roce 2013 ale došlo v provozu čistírny k výstavbě nové dosazovací nádrže. Právě tato stavba za více než 16 milionů korun umožňuje realizaci současného projektu tím, že starší nádrž bude moci být odstavena a modernizována. Přitékající odpadní voda bude v prů­běhu rekonstrukčních prací čištěna v té novější a bude zajištěna potřebná kontinuita provozu. V důsledku projektu dojde ke zlepšení kvality vyčištěné vody zpět do přírody.

Čistírna ve Vítkově bude efektivnější

Dosazovací nádrž slouží k oddělení vyčištěné odpadní vody, která směřuje zpět do přírody, od aktivovaného kalu. Ten se částečně vrací do aktivační nádrže a v tomto pomyslném srdci každé čistírny odpadních vod sehrává klíčovou roli. Aerobní bakterie zde za přístupu vzduchu, který je do nádrží vháněn, odstraňují většinu organického znečištění vody, ale také sloučeniny dusíku a fosforu.

Nová dosazovací nádrž ve vítkovské čistírně bude vybavena plastovým řetězovým shrabovacím zařízením se souproudým shrnováním kalu. Kal bude odváděn pomocí čerpadel, vyčištěná voda pak pomocí ponořeného děrovaného potrubí. Čistírna odpadních vod ve Vítkově je pro­jektována pro zpracování 730 tisíc metrů kubických odpadních vod ročně, což představuje ekvivalent pro šest tisíc obyvatel.

Čistírna vod v Háji ve Slezsku s vyšší kapacitou

Díky projektu za více než 10 milionů korun získá kapacitu pro případné připojení dalších lokalit čistírna odpadních vod v Háji ve Slezsku. Na rozšířenou čistírnu bude možné v případě potřeby napojit další obce na Opavsku – například Mokré Lazce, Štítinu nebo Nové Sedlice. Významná investiční akce zahájená na začátku prázdnin spočívá ve vybudování nových stavebních objektů v areálu čistírny a osazení těch stávajících rozšířenou technologií. Současná čistírenská linka je v někte­rých obdobích díky nové výstavbě a postup­nému napojování některých domácností plně vytížena. Rozšíření technologie umožní pokračování výstavby také v již napojených lokalitách. Hotovo bude na konci roku.

„Stávající čistírna byla navržena v souladu s plánovanou etapizací, kdy se počítalo s jejím postupným zatěžováním a následným rozšiřováním kapacity. V současnosti tedy čistí odpadní vodu z Háje ve Slezsku a místních částí Chabičov, Smolkov a Lhota u Opavy. Probíhající investice nám umožní postupně připojit další lokality. Vím, že v daných obcích se vede diskuze nad tím, jak čištění odpadních vod v budoucnosti řešit. My budeme díky této investici připraveni,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během stavby budou vybudovány objekty hrubého předčistění (lapák štěrku), kalového hospodářství (kalojem pro stabilizaci kalu) nebo dešťové zdrže sloužící pro zadržování vody při intenzivních srážkách včetně příslušných technologií.

Již vybudované stavební prvky budou osazeny potřebnou technologií, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro napojení nových lokalit. Bude tak do provozu uveden druhý koridor čistírny, který je z první etapy stavebně připraven.

Čistírna v Háji ve Slezsku byla vybudována v roce 2003. Její projektované parametry odpovídají čištění odpadní vody pro 2200 ekvivalentních obyvatel. Za rok dokáže vyčistit téměř 121 tisíc kubíků odpadní vody.

Slovníček pojmů

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.
Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky.
Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.
Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.
Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.
Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.
Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × tři =