Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Poslední šance získat dotaci na vodovody a kanalizace z peněz EU

Datum: 16.10.2017

COV

Dnes 16. října spustilo ministerstvo životního prostředí tři dotační výzvy, v nichž municipalitám rozdělí na výstavbu vodovodů, čistíren odpadních vod a kanalizací 3,7 miliardy korun z fondů EU. Žádosti o podporu můžou města a obce podávat do 18. ledna 2018. Potřebné informace žadatelé najdou na portálu Operačního programu Životní prostředí na adrese www.opzp.cz.

„Dotační výzvy z Operačního programu životní prostředí pro období 2014 – 2020 poskytly v předešlých osmi výzvách téměř 12 miliard korun na výstavbu vodovodů a kanalizací pro více než pět set měst a obcí u nás. Faktem ale také je, že na téměř třetinu dalších žadatelů se nedostalo. Ty se můžou pokusit získat prostředky z Evropské unie právě teď. Poslední výzva umožní čerpat prostředky žadatelům, kteří v minulosti nesplnili formální náležitosti programu anebo dotaci nezískali kvůli vysokému převisu podaných žádostí nad alokovanými zdroji,“ vysvětluje projektový manažer SmVaK Ostrava Marek Červek.

Žadateli se opět mohou stát obce, města, dobrovolné svazky obcí nebo obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % municipalitami. Program tedy není určen pro fyzické osoby ani soukromé obchodní společnosti. Maximální výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž příjmy projektů jsou odečteny metodou flat rate ve výši 25 %. Po odečtení tedy maximální výše podpory dosahuje 63,75%.

Přes dvě miliardy do čistění odpadních vod

Z celkové částky ve třech výzvách bude více než polovina směřovat do oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.

„2,05 miliardy korun je určeno na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod, výstavbu kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. A samozřejmě na samostatnou výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod,“ popisuje Červek.

Dalších 1,6 miliardy korun je vyhrazeno na stavbu a modernizaci úpraven pitné vody a vodovodních sítí, zvyšování kvality zdrojů včetně výstavby a modernizace systémů jejich ochrany a také výstavbu a dostavbu přivaděčů nebo rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů. Zbývajících 50 milionů korun pomůže odstranit nadměrné zatížení povrchových vod škodlivými látkami, zejména fosforem, a to ve vodárenských nádržích, přírodních koupalištích a jejich přítocích.

Jak jsou dotační podmínky?

Standardně se jedná o soulad připraveného projektu se státní politikou plánování vod (podniky povodí), s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací v daném kraji (PRVKUK), dodržení závazných indikátorů projektu (například počet nově připojených ekvivalentních obyvatel), množství nově dodávané pitné vody, délka vodovodní sítě, počet nově napojených v EO a řada dalších ukazatelů.

„U výstavby kanalizací je dán maximální limit 90 tisíc korun na jednoho nově připojeného obyvatele (EO). V případě překročení tohoto limitu nemá projekt šanci na podporu. U výstavby vodovodů tato podmínka uvedena není, nicméně je podmíněna dořešením likvidace odpadních vod v dané lokalitě, což je pro některé obce obtížně řešitelná podmínka,“ popisuje Červek.

Podpora oblasti vodního hospodářství bude i po vyčerpání posledních prostředků v programu EU podle ministerstva životního prostředí pokračovat z národních zdrojů. Podle úřadu evropské dotace v uplynulých letech výrazně přispěly ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, kvality povrchových vod a rozvoji infrastruktury v naší zemi. To má pochopitelně pozitivní vliv na životní prostředí. Ministerstvo také připomíná, že nákladné vodohospodářské projekty není ve velké většině případů možné realizovat z rozpočtů měst a obcí. Dotační peníze jsou tedy často nezbytnou podmínkou, aby ke zlepšení situace v konkrétní lokalitě mohlo dojít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osm − dva =