Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kde může pomoci domácí čistírna odpadních vod

Datum: 16.05.2017

Domaci_COV

Obce mají možnost využít programu ministerstva životního prostředí, do něhož bylo alokováno 100 milionů korun. V České republice není na veřejnou kanalizaci stále připojeno zhruba 1,5 milionu lidí. Ti likvidaci odpadních vod řeší jímkami, septiky nebo jinými provizorními způsoby.

Právě nedostatečné nebo nevhodné čištění odpadních vod vede k tomu, že kvalita povrchových vod v naší zemi stále není na některých místech na odpovídající úrovni a v důsledku může také ohrozit kvalitu vod podzemních.

Program pro menší obce a odlehlé lokality

V některých především odlehlých nebo okrajových částech měst a obcí nedává ekonomický smysl výstavba centralizované čistírny odpadních vod, případně ji není možní vybudovat z technických důvodů. Proto spustilo Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotační program spočívající v podpoře výstavby domovních čistíren odpadních vod. Prostředky v něm jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod zejména pro občany v menších obcích. Díky této výzvě mohou obce a města pořídit domovní čistírny pro své občany, a současně tak předcházet znečištění podzemních i povrchových vod z komunálních zdrojů.

„O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku municipalitami, případně některé spolky. Na pilotní výzvu je určeno 100 milionů korun a žádosti jsou přijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017, případně do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. První obce se do programu již přihlásily, nicméně stále zůstávají volné prostředky, o které je možné se ucházet. Naše společnost chce být partnerem pro ty, jimž se zdá výzva vhodná,“ říká projektový manažer SmVaK Ostrava Marek Červek.

SmVaK jako partner pro žadatele

Celková výše podpory může dosáhnout až 80 % z celkových způsobilých výdajů jednotlivého projektu. Mezi ně patří např. náklady na projektovou přípravu, nákup tech­nologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu deseti let, který je jednou z podmínek pro získání dotace.

„Podporu získají projekty realizované v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojení ke stokové síti. Finanční příspěvek na jednu domovní čistírnu se pohybuje od 100 do 240 tisíc korun, a to podle počtu na ni napojených ekvivalentních obyvatel,“ popisuje Červek.

Další podmínkou pro získání dotace je napojení minimálně 30 % obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území, přičemž územím není myšlena celá obec, ale ucelené místní části. „Výzva je nová a její podmínky poměrně komplikované a administrativně náročné. To ale nijak nesnižuje přínosnost daného zámě­ru pro zlepšení životního prostředí a kvalitu života v lokalitách, kde by dávalo smysl ji implementovat.

Chceme proto obcím nabídnout spolupráci při zpracování žádosti o poskytnutí podpory na realizaci soustav domov­ních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ve Vaší obci/městě. Jsme připraveni představitele municipalit s danou problematikou seznámit, zodpovědět jejich dotazy a pomoci zvážit všechny okolnosti před rozhodnutím podat žádost o dotaci,“ říká Červek.

Které náležitosti projektu pomůže SmVaK Ostrava objasnit:

 • Projekční činnost včetně odborných posudků
 • Právní problematiku (způsobilé výdaje projektu, podmínky podpory, souhlasy vlastníků nemovitostí, smlouvy mezi vlastníkem a obcí, udržitelnost projektu apod.)
 • Realizace souvisejících stavebních prací nezbytných pro instalaci ČOV
 • Technologie a výrobci DČOV, výběr a zprovoznění ČOV
 • Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu po dobu 10 let

Maximální výše podpory na jednu domovní čistírnu podle kapacity pro:

 • 1 až 5 obyvatel – 100 tisíc korun
 • 6 až 15 obyvatel – 170 tisíc korun
 • 16 až 50 obyvatel – 240 tisíc korun

Způsoby čištění a likvidace odpadních vod a finanční náročnost

                                                              Investiční náklady                            Provozní náklady

 • Žumpa – 10 m3                                   30 000 Kč                                           24 000 Kč/rok*
 • Domovní ČOV                          60 000 – 100 000 Kč                            4 000 – 6 000 Kč/rok**
 • Kanalizační přípojka               20 000 – 60 000 Kč                                 5 000 Kč/rok***
* Provozní náklady na vývoz žumpy na čistírnu odpadních vod pro čtyřčlennou rodinu se spotřebou 90 litrů/osoba/den. ** Elektrická energie, SMS, revize, odvoz kalu, běžná údržba apod. *** Průměrná cena pro stočné se spotřebou čtyřčlenné rodiny se spotřebou 90 litrů/osoba/den.
Zdroj: SmVaK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva × 4 =